Thứ Hai, 13/01/2020

Buổi sáng

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

Buổi chiều

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

Thứ Ba, 14/01/2020

Buổi sáng

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

Buổi chiều

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

Thứ Tư, 15/01/2020

Buổi sáng

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

Buổi chiều

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

Thứ Năm, 16/01/2020

Buổi sáng

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

Buổi chiều

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- 15h00: Hội ý Ban kiểm kê tài sản đơn vị năm 2019 (QĐ)

Thứ Sáu, 17/01/2020

Buổi sáng

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- Kiểm kê tài sản đơn vị năm 2019 (QĐ)

Buổi chiều

- Kiểm kê tài sản đơn vị năm 2019 (QĐ)

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- 14h00: Tấp huấn công tác thi đua khen thưởng và hướng dẫn lập hồ sơ NGND - NGƯT tại Hội trường Sở (Đ/c Phước PGĐPT, đ/c Ánh TKHĐ)

Thứ Bảy, 18/01/2020

Buổi sáng

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- Kiểm kê tài sản đơn vị năm 2019 (QĐ)

Buổi chiều

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- 15g30: Họp Sơ kết học kỳ 1 và phân công trực tết