Thứ Hai, 22/02/2021

Buổi sáng

Dạy học bình thường

Buổi chiều

Dạy học bình thường

Thứ Ba, 23/02/2021

Buổi sáng

Dạy học bình thường

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

- Hoàn thiện việc xây tường rào ở CS1.

Thứ Tư, 24/02/2021

Buổi chiều

Dạy học bình thường

Thứ Năm, 25/02/2021

Buổi sáng

Dạy học bình thường

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

- 15h00: Họp Chi bộ tại CS1

Thứ Sáu, 26/02/2021

Buổi sáng

Dạy học bình thường

Buổi chiều

Dạy học bình thường

Thứ Bảy, 27/02/2021

Buổi sáng

Dạy học bình thường

Buổi chiều

Dạy học bình thường