Thứ Hai, 11/02/2019

Buổi sáng

8h00: Gặp mặt cơ quan đầu năm.