Thứ Hai, 09/12/2019

Buổi sáng

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

Buổi chiều

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

Thứ Ba, 10/12/2019

Buổi sáng

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

Buổi chiều

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- 14h00: Họp Công đoàn ngành đánh giá các hoạt động hk1 và triển khai hk2 tại Phòng họp 1 Sở GD (Đ/c Thành CTCĐ)

Thứ Tư, 11/12/2019

Buổi sáng

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Giám đốc TTDGTX tại Đà Nẵng (Đ/c Phước PGĐPT)

Buổi chiều

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Giám đốc TTDGTX tại Đà Nẵng (Đ/c Phước PGĐPT)

Thứ Năm, 12/12/2019

Buổi sáng

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Giám đốc TTDGTX tại Đà Nẵng (Đ/c Phước PGĐPT)

Buổi chiều

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Giám đốc TTDGTX tại Đà Nẵng (Đ/c Phước PGĐPT)

Thứ Sáu, 13/12/2019

Buổi sáng

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Giám đốc TTDGTX tại Đà Nẵng (Đ/c Phước PGĐPT)

Buổi chiều

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Giám đốc TTDGTX tại Đà Nẵng (Đ/c Phước PGĐPT)

Thứ Bảy, 14/12/2019

Buổi sáng

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- Coi thi học kỳ 6 lớp ĐHTC chuyên ngành QL 24.1TTA tại A lưới từ 14/12 đến 15/12/2019(Đ/c Phước -PGĐPT, Đ/c Lợi, Thủy)

Buổi chiều

- Giảng dạy các lớp năng khiếu và các lớp nghề phổ thông

- Coi thi học kỳ 6 lớp ĐHTC chuyên ngành QL 24.1TTA tại A lưới từ 14/12 đến 15/12/2019(Đ/c Phước -PGĐPT, Đ/c Lợi, Thủy)

Chủ Nhật, 15/12/2019

Buổi sáng

- Coi thi học kỳ 6 lớp ĐHTC chuyên ngành QL 24.1TTA tại A lưới từ 14/12 đến 15/12/2019(Đ/c Phước -PGĐPT, Đ/c Lợi, Thủy)

Buổi chiều

- Coi thi học kỳ 6 lớp ĐHTC chuyên ngành QL 24.1TTA tại A lưới từ 14/12 đến 15/12/2019(Đ/c Phước -PGĐPT, Đ/c Lợi, Thủy)